وزن ظرفیت قدرت مشخصات آسیاب گلوله سرعت موتور

ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻴﻦ آﺳﻴﺎ ﻓﻨﺎور ﭘﺎرس

آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻣﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻛﺮدن ذرات ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮون و ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺗﺮ. د. و ﺳﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه : -1. ﻇﺮﻓﻴﺖ. 2. ﻋﺪد ﻛﺎپ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺮﻛﺪام. 25 CC. -2. ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ. 50. ﺳﻴﻜ. ﻞ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. -3. ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﻴﺎب ... ﻛﺮدن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺎ. ∁°. -196. -5. ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر. 0.5 hp. -6. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. H26 cm. × ... -7. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 52. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم.

دریافت قیمت

Â̿Á€°Ì» ÉZÅ {Âa - سازمان صنایع کوچک

ظرفیت پیشنهادی : ... ۱- نام و نوع محصول، مشخصات و کاربردهای آن .... همچنین به دلیل وزن مخصوص بالا و خاصیت جذب اشعه رادیواکتیو، در ساخت بلوکهای .... عمده ترین بخش در فرآیند تولید پودرهای میکرونیزه آسیاب کردن سنگ و کلوخه هر یکی .... سوار شده و این چرخها دارای سیستم یاتاقان بندی است که حداکثر قدرت تحمل بار و حداکثر سرعت...

دریافت قیمت

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش ...

7 ا کتبر 2012 ... براي اين منظور نانو ذرات کربن نانو بال با استفاده از آسياب گلوله اي،. درون روغن موتور ... ،CuO و روغن پايه حاوي نانو ذرات API-SF روغن شامل روغن موتور. و نانو الماس .... جدول 2 مشخصات کارکرد آسياب گلوله اي. مشخصه. مقدار. واحد. سرعت. 300 rpm. زمان. 3 .... به دليل دارا بودن هيدروکربن هاي با وزن مولکولي زياد، داراي گرانروي.

دریافت قیمت

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک ...

جبران عیب داخلی موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از کنترول کننده و ... مسئله مکان یابی پوشش ظرفیت دار چند حالته با وزن و تقاضای غیر قطعی ... بررسی عمریاقان کفشکی آسیاب گلوله ای با استفاده از عناصر دما و فشار روغن ... شبیه سازی دو بعد فرآیند احتراق تراکمی غیر آمیخته متان و هوا و بررسی تاثیر دما و سرعت هوا ورودی در...

دریافت قیمت

ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﻮد، ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺮاﺳﺖ و وزن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ... ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺠﻢ ... ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ. زا. ﻳﻚ ﺗﻔﻨﮓ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ. اي. ﻣﺸﺎﺑﻪ. ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮان و راﻧﺶ ﻳﻚ. راﻛﺖ ﻣﻮﺗﻮر، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔ ..... ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ. ) ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . دﻣﺎي ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻮزش ﺧﻨﻚ. 6. K. 1500. ، و ﺑﺮاي .... ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺗﺠﺎري و دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻜﺎر ﻣﻲ. روﻧﺪ . از ﭘﻮدر. دوﭘﺎﻳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ. در ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده. اي از ﻣﻬﻤﺎت ..... اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺸﺮاﻧ.

دریافت قیمت

آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن

ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻇﺎﻫﺮي آن ... ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ. و ﺑﻪ ﻣﻴﺰا. ن. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺑﺎل ... ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دَوَراﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در. ﻣﻲ .... وزن. ﺑﺮ. ﻧﻴﺮوي. ﮔﺮﻳﺰ. از. ﻣﺮﻛﺰ،. ﺳﻘﻮط. ﻛﺮده. و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰﺗﺮ ﺷﺪن ذرات ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ. -17 ... ﭼﺮخ و دﻧﺪه. ﺷ. ﻜﻞ. -18. اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت در. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﻴﺎب. ﺳﺮﻋﺖ. وَدَ. ران.

دریافت قیمت

دانلود کتابچه راهنما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام دستگاه به فارسی: سیستم اندازه گیری سرعت سنجی از تصویر ذرات ... نام دستگاه به انگلیسی: Profile Projector .... نام دستگاه به فارسی: سیستم واسط کنترل کامپیوتری درایوهای قدرت ...... ظرفیت ترازو نرخ گرمایش ..... قابلیت اتصال به کامپیوتر -توان موتور 1/5 اسب بخار ... حداکثر وزن مواد شارژ شده و گلوله ها 12 کیلوگرم.

دریافت قیمت

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1 مه 2016 ... وزﻧ. ﻲ. ﺑﺘﻨﻲ،. ﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮرﺳﻨﮕﻲ. 210. 11-5-1-. ﻣﻼﺣﻈﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣ. ﻲ. و اﺟﺮاﻳ. ﻲ. 210. 11-6-. ﻣﻼﺣﻈﻪ ...... ﻴﻐﻪ، اﻧـﺪازه ﺗﻴﻐـﻪ، زاوﻳـﻪ ﺗﻴﻐـﻪ و ﻗـﺪرت ﻣﻮﺗـﻮر آن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .... ﺳﺮﻋﺖ آﻫﺴﺘﻪ، اﻧﺮژي ارﺗﻌﺎﺷﻲ زﻳﺎدﺗﺮي را وارد ﺧﺎك ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ..... آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻠﻪ. اي و آﺳﻴﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻗﺒﻞ از ورود ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ. ﺧﺮدﻛﻦ، ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺿﺮوري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ...... ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻗﺪرت و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻦ.

دریافت قیمت

آسیاب بلوطی Mixer Mill - شرکت امین آسیا فناور پارس

5 مه 2015 ... آسیاب بلوطی | میکسرمیل | اسیاب بلوطی | آسیاب میکسر میل | اسیاب مخلوط ... اساس کارکرد دستگاه حرکت خاص محفظه های آسیاب و در نتیجه آن حرکت گلوله داخل ... مشخصات. شرح. ۱. ظرفیت. ۲ عدد کاپ با ظرفیت هرکدام ۲۵ CC. ۲. سرعت دستگاه ... قدرت موتور. ۰٫۵ hp. ۵. ابعاد دستگاه. H26 cm × L45 × W50. ۶. وزن دستگاه.

دریافت قیمت

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدرﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر دو ﻧﻮع ﮔﯿﺎه (ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ) ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪى از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮراك دﻫﻰ، ﺷﺪت. ﺟﺮﯾﺎن ازت ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﯿﺎب و دﻣﺎى درون ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﯿﻔﻰ ... از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮑﺸﻰ، ﮔﻠﻮﻟﻪ اى، ﻣﯿﻠﻪ اى، ﭘﺮه اى، ﺻﻔﺤﻪ اى و ﻏﻠﺘﮑﻰ ... در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮراك ورودى ... -ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺳﯿﺎب ﻣﻌﺎدل 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ.

دریافت قیمت

صدا در محیط کار - بهداشت حرفه ای قم

كمیات مهم صدا از قبیل طول موج، فركانس، پريود، سرعت صوت، فشار، توان و شدت صوت را ..... نسبت ظرفیت گرمايي ويژه در فشار ثابت به ظرفیت گرمايي ويژه ... وزن مولكولي گا .... براي توضیح مشخصات محیط بخصوص از نظر خاصیت جذب و انتقال صوت امپدانس صوتي آن ...... مسئله: در صورتی که قدرت و سرعت موتور الکتريکی به ترتیب.

دریافت قیمت

دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای

1 جولای 2016 ... دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای - شناسایی توانمندیهای کشور در زمینه ... آسیاب گلولهای BallMill در آخرین مراحل خط خردایش پس از معدن قرار دارد. ... مشخصات فنی ... آسیاب گلولهای تر. ظرفیت. ۵۲۵ ton/hr. ابعاد پوسته. ۸٫۲۵ m * 5.5 m ... وزن بدنه. ۱۰۶ ton. وزن کل. ۱۹۰. ton. یاتاقان. Tilting Shoe. توان موتور.

دریافت قیمت

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83 - فصلنامه علوم و ...

گام های عملی برداشته شود و گرنه قدرت رقابت صادراتی این. محصول از کشور ... بخش آسیاب سیمان در عمل تبدیل کلینکر به پودر سیمان تا ۴٪ گچ. به آن اضافه می شود.

دریافت قیمت

واردات 96 اولویت ارزی حقوق ورودی نوع كاال شماره تعرفه به دالر اسب ب

در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر. 55 .... گل رازك، آسیاب شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك. 20 ..... روغن موتور. 40 ...... نقشه هاي تعلیمي، علمي و جغرافیایي تجسمي و بدون مشخصات توپوگ. 26 ...... گلوله و اشیای همانند براي دستگاه هاي خردكننده. 5 ..... با قدرت حداكثر ..... ماشین هاي با ظرفیت بیش از.

دریافت قیمت

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 ... آسيا كردن: كليات، انواع آسياها، ساختار و اجزاي آسياهاي گردان، سرعت گردش، بار خردكننده، تعيين درجه ...... (Hammer mill) ...... فصل سيزدهم: نحوه تعيين مشخصات آسيای گلوله ..... نسبت وزن خوراک به وزن كنسانتره و درجه مؤثر بودن فرآيند ..... قدرت پيوند در نوک ت .... شود كه با جدا كردن مواد ريز باعث افزايش ظرفيت كارخانه.

دریافت قیمت

آسیاب گلوله‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آسیاب گلوله‌ای از گلوله‌های فولادی یا سرامیکی برای خرد و نرم کردن مواد غیرفلزی استفاده کنند. ... آسیاب گلوله ای‌های بزرگ تا متوسط به صورت مکانیکی حول محور خود دوران می‌کنند، ... عمل آسیاب کردن بر اساس اصول سرعت بحرانی انجام می‌شود. ... برای هر دو نوع تولید دسته‌ای و پیوسته مناسب است؛ ظرفیت بالایی دارد؛ به‌طور مشابه برای...

دریافت قیمت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت ... مواد پروسس: مواد پی وی سی کابل, سیستم گلوله سازی: سیستم خنک کننده خنک کننده هوا ... و خنک کننده خنک کننده تقسیم کرد، با استفاده از ماشین های آسیاب با سرعت بالا. ... اکسترودر پیچ دو طرفه GS-75, قدرت موتور اصلی, 132 کیلو وات ... اطلاعات تماس.

دریافت قیمت

آسیاب گلوله‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آسیاب گلوله‌ای از گلوله‌های فولادی یا سرامیکی برای خرد و نرم کردن مواد غیرفلزی استفاده کنند. ... آسیاب گلوله ای‌های بزرگ تا متوسط به صورت مکانیکی حول محور خود دوران می‌کنند، ... عمل آسیاب کردن بر اساس اصول سرعت بحرانی انجام می‌شود. ... برای هر دو نوع تولید دسته‌ای و پیوسته مناسب است؛ ظرفیت بالایی دارد؛ به‌طور مشابه برای...

دریافت قیمت

معرفی وسایل کمک آشپزی ایرانی | پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب ...

قدرت ۲۵۰ وات; مخلوط کن با ظرفیت ۱٫۲ لیتر; آسیاب با قابلیت آسیاب کردن مواد تا وزن ۷۰ گرم در هر مرتبه; محافظ حرارتی موتور به جهت جلوگیری از سوختن ... دارای دو سرعت همراه کلید ایمنی و به همراه کلید سرعت لحظه ای- محل مخصوص برای جمع کردن .... اختصاص ۷۰ جلیقه ضد گلوله به محیط‌بانان خوزستان در پی تیراندازی‌ های صیادان متخلف...

دریافت قیمت

سوخت رسانی موتور دیزل Fuel Diesel Engine - خودرو

واحد کنترل موتور اطلاعات مورد نیاز خود را با استفاده از حسگرهای مختلف دریافت کرده و ... زمان قدرت: با حرکت پیستون به طرف نقطه مرگ پایین سوخت اتمیزه از انژکتور به ... بارل و سطح خارجی پلانجر به سرعت خش برداشته و از قدرت تراکم پمپ میکاهد. ..... مخصوص، پسمانده کربنی ، مقدار گوگرد ،اکسید، مقدار خاکستر، و وزن مخصوص API.

دریافت قیمت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت ... مواد پروسس: مواد پی وی سی کابل, سیستم گلوله سازی: سیستم خنک کننده خنک کننده هوا ... و خنک کننده خنک کننده تقسیم کرد، با استفاده از ماشین های آسیاب با سرعت بالا. ... اکسترودر پیچ دو طرفه GS-75, قدرت موتور اصلی, 132 کیلو وات ... اطلاعات تماس.

دریافت قیمت

انتخاب موتور محاسبه - LGHT

[اطلاعات بیشتر] ... برای انتخاب توان و قدرت موتور آسانسور مواردی از قبیل: ظرفیت یا میزان باری که ... تعیین وزن کرکره برقی و انتخاب موتور مناسب:برای محاسبه وزن تیغه کرکره ... براي محاسبه توان موتور و نسبت انتقال گيربكس سرعت حداكثر . ... محاسبه اسب بخار کیلو وات موتور از آسیاب تا 1200 کیلو وات از 60 تن در خروجی...

دریافت قیمت

3-5( طرح های اولویت دار سرمایه گذاری دربخش صنعت، معدن و تجارت

ظرفیت اسمی معادل 150 تن درسال وظرفیت عملی معادل 120 تن درسال که برای هرسه ..... ورق های سیلیس دار به عنوان هسته اصلی ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع می باشند. ..... خط تولید موتور سیکلت برقی شامل یک ریل متحرک )کانوایر( و کلیه امکانات ...... آسیاب گلوله ای، بالنجر، الک مغناطیسی، دستگاه های فرم دهی، کوره بیسکویت و کوره...

دریافت قیمت

خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ... ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺗﻼف وﻗﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮده،ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت را ... ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﯾﺎ ﻣﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ. 4/0 ..... ﭘﺲ از آن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ از ﯾﮏ آﺳﯿﺎب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ذﻏﺎل ﮐﻪ در دو.

دریافت قیمت

اي اي آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره

ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... ﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎ ﻧﭽﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺮ داﯾﺮ. ي ﻣﺪل ... ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ. CC ... ﻣﺸﺨﺼﺎت. 1. ﺑﺮق ورودي. 2. ﻣﻮﺗﻮر. 3. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ دور. 4. ﻧﺴﺒﺖ دور دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ. 5. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل. 6. ﻇﺮﻓﯿﺖ. 7. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ. (. ﻓﻦ. ) 8. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. 9. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 10. اﻧﺪازه داﻧﻪ ﭘﻮدر ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎب. 11. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻮدر در ﺣﯿﻦ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن. -4. ﻧﺤﻮه ﮐﺎر.

دریافت قیمت

ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻴﻦ آﺳﻴﺎ ﻓﻨﺎور ﭘﺎرس

آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻣﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻛﺮدن ذرات ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮون و ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺗﺮ. د. و ﺳﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه : -1. ﻇﺮﻓﻴﺖ. 2. ﻋﺪد ﻛﺎپ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺮﻛﺪام. 25 CC. -2. ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ. 50. ﺳﻴﻜ. ﻞ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. -3. ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﻴﺎب ... ﻛﺮدن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺎ. ∁°. -196. -5. ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر. 0.5 hp. -6. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. H26 cm. × ... -7. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 52. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم.

دریافت قیمت

سرعت آسیاب DYNO موتور سنگ شکن

در سرعت سنگ شکن زغال سنگ و شفت موتور ... سرعت ... چه سرعت بحرانی آسیاب گلوله است ... توپ مشخصات آسیاب ظرفیت قدرت سرعت موتور وزن ماشین آلات seb .

دریافت قیمت

1 ﺳﺎز درﺟﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ

23 ا کتبر 2009 ... ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ. /. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ. /. اﺻﻮل. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي. /. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮ. م ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻐﻞ ..... ﮔﻠﻮﻟﻪ اي. (. Ball mill. ) -. روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ. -. رﻧﮓ زدﮔﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ. 8-7 ... وزن ﻣﺨﺼﻮص ... ﺳﺮﻋﺖ. (. زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪاره. ) 3-10. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي. -. ﺗﻮﭘﺮ. -. ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ..... ﺗﺮازو دوﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ.

دریافت قیمت

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدرﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر دو ﻧﻮع ﮔﯿﺎه (ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ) ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪى از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮراك دﻫﻰ، ﺷﺪت. ﺟﺮﯾﺎن ازت ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﯿﺎب و دﻣﺎى درون ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﯿﻔﻰ ... از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮑﺸﻰ، ﮔﻠﻮﻟﻪ اى، ﻣﯿﻠﻪ اى، ﭘﺮه اى، ﺻﻔﺤﻪ اى و ﻏﻠﺘﮑﻰ ... در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮراك ورودى ... -ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺳﯿﺎب ﻣﻌﺎدل 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ.

دریافت قیمت

آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن

ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻇﺎﻫﺮي آن ... ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ. و ﺑﻪ ﻣﻴﺰا. ن. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺑﺎل ... ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دَوَراﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در. ﻣﻲ .... وزن. ﺑﺮ. ﻧﻴﺮوي. ﮔﺮﻳﺰ. از. ﻣﺮﻛﺰ،. ﺳﻘﻮط. ﻛﺮده. و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰﺗﺮ ﺷﺪن ذرات ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ. -17 ... ﭼﺮخ و دﻧﺪه. ﺷ. ﻜﻞ. -18. اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت در. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﻴﺎب. ﺳﺮﻋﺖ. وَدَ. ران.

دریافت قیمت

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... *سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت آن در هواست. ... آیا میدانید که وزن یک کوه یخی 20 میلیون تن است ؟ .... موجوداتی‌ داریم‌ که‌ از نقطة‌ نظر قدرت‌ و شدّتِ حیات‌ و علم‌ و قدرت‌ از همة‌ ...... بود، با عکس و اسم و مشخصات ماشین یا موتور یا فوتبالیستها، یا ضرب المثل ...... میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

دریافت قیمت

World Bank Document - The World Bank Documents

ﻗﻴﻤﺖ. : ﺗﻮﻣﺎن. ﺷﺎﺑﻚ. : 2-227-102-600-978. اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﻣﺼﻨﻔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ...... ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت، ﺗﻮان و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه ... ﺳﺎزي اراﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ..... اﺗﺎﻧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻛﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش .... اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزوﻳﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺎﺳﻲ .... ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ.

دریافت قیمت

دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای

1 جولای 2016 ... دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای - شناسایی توانمندیهای کشور در زمینه ... آسیاب گلولهای BallMill در آخرین مراحل خط خردایش پس از معدن قرار دارد. ... مشخصات فنی ... آسیاب گلولهای تر. ظرفیت. ۵۲۵ ton/hr. ابعاد پوسته. ۸٫۲۵ m * 5.5 m ... وزن بدنه. ۱۰۶ ton. وزن کل. ۱۹۰. ton. یاتاقان. Tilting Shoe. توان موتور.

دریافت قیمت

اي اي آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره

ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... ﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎ ﻧﭽﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺮ داﯾﺮ. ي ﻣﺪل ... ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ. CC ... ﻣﺸﺨﺼﺎت. 1. ﺑﺮق ورودي. 2. ﻣﻮﺗﻮر. 3. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ دور. 4. ﻧﺴﺒﺖ دور دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ. 5. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل. 6. ﻇﺮﻓﯿﺖ. 7. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ. (. ﻓﻦ. ) 8. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. 9. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 10. اﻧﺪازه داﻧﻪ ﭘﻮدر ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎب. 11. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻮدر در ﺣﯿﻦ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن. -4. ﻧﺤﻮه ﮐﺎر.

دریافت قیمت

ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻴﻦ آﺳﻴﺎ ﻓﻨﺎور ﭘﺎرس

آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻣﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻛﺮدن ذرات ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮون و ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺗﺮ. د. و ﺳﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه : -1. ﻇﺮﻓﻴﺖ. 2. ﻋﺪد ﻛﺎپ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺮﻛﺪام. 25 CC. -2. ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ. 50. ﺳﻴﻜ. ﻞ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. -3. ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﻴﺎب ... ﻛﺮدن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺎ. ∁°. -196. -5. ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر. 0.5 hp. -6. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. H26 cm. × ... -7. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 52. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم.

دریافت قیمت

Â̿Á€°Ì» ÉZÅ {Âa - سازمان صنایع کوچک

ظرفیت پیشنهادی : ... ۱- نام و نوع محصول، مشخصات و کاربردهای آن .... همچنین به دلیل وزن مخصوص بالا و خاصیت جذب اشعه رادیواکتیو، در ساخت بلوکهای .... عمده ترین بخش در فرآیند تولید پودرهای میکرونیزه آسیاب کردن سنگ و کلوخه هر یکی .... سوار شده و این چرخها دارای سیستم یاتاقان بندی است که حداکثر قدرت تحمل بار و حداکثر سرعت...

دریافت قیمت

بررسي تأثير نانو ذرات روي خواص روغن موتور و ميزان عملکرد آن در کاهش ...

7 ا کتبر 2012 ... براي اين منظور نانو ذرات کربن نانو بال با استفاده از آسياب گلوله اي،. درون روغن موتور ... ،CuO و روغن پايه حاوي نانو ذرات API-SF روغن شامل روغن موتور. و نانو الماس .... جدول 2 مشخصات کارکرد آسياب گلوله اي. مشخصه. مقدار. واحد. سرعت. 300 rpm. زمان. 3 .... به دليل دارا بودن هيدروکربن هاي با وزن مولکولي زياد، داراي گرانروي.

دریافت قیمت

دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک ...

جبران عیب داخلی موتور سنکرون آهنربای دائم با استفاده از کنترول کننده و ... مسئله مکان یابی پوشش ظرفیت دار چند حالته با وزن و تقاضای غیر قطعی ... بررسی عمریاقان کفشکی آسیاب گلوله ای با استفاده از عناصر دما و فشار روغن ... شبیه سازی دو بعد فرآیند احتراق تراکمی غیر آمیخته متان و هوا و بررسی تاثیر دما و سرعت هوا ورودی در...

دریافت قیمت

ﺳﻮﺧﺖ ﺟﺎﻣﺪ

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ داده ﺷﻮد، ﭼﺮاﻛﻪ ﺗﺮاﺳﺖ و وزن ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ... ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ در ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺠﻢ ... ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ. زا. ﻳﻚ ﺗﻔﻨﮓ ﻳﺎ وﺳﻴﻠﻪ. اي. ﻣﺸﺎﺑﻪ. ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﻮان و راﻧﺶ ﻳﻚ. راﻛﺖ ﻣﻮﺗﻮر، و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔ ..... ﺑﺎ ﻗﺪرت ﺑﻴﺸﺘﺮ. ) ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ . دﻣﺎي ﺷﻌﻠﻪ ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﺮاﻧﻪ. ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻮزش ﺧﻨﻚ. 6. K. 1500. ، و ﺑﺮاي .... ﺑﺨﺶ ﻧﻈﺎﻣﻲ، ﺗﺠﺎري و دﺳﺖ ﺳﺎز ﺑﻜﺎر ﻣﻲ. روﻧﺪ . از ﭘﻮدر. دوﭘﺎﻳﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ. در ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده. اي از ﻣﻬﻤﺎت ..... اﻃﻼﻋﺎت ﭘﻴﺸﺮاﻧ.

دریافت قیمت

آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن

ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻇﺎﻫﺮي آن ... ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ. و ﺑﻪ ﻣﻴﺰا. ن. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺑﺎل ... ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دَوَراﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در. ﻣﻲ .... وزن. ﺑﺮ. ﻧﻴﺮوي. ﮔﺮﻳﺰ. از. ﻣﺮﻛﺰ،. ﺳﻘﻮط. ﻛﺮده. و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰﺗﺮ ﺷﺪن ذرات ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ. -17 ... ﭼﺮخ و دﻧﺪه. ﺷ. ﻜﻞ. -18. اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت در. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﻴﺎب. ﺳﺮﻋﺖ. وَدَ. ران.

دریافت قیمت

دانلود کتابچه راهنما - دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

نام دستگاه به فارسی: سیستم اندازه گیری سرعت سنجی از تصویر ذرات ... نام دستگاه به انگلیسی: Profile Projector .... نام دستگاه به فارسی: سیستم واسط کنترل کامپیوتری درایوهای قدرت ...... ظرفیت ترازو نرخ گرمایش ..... قابلیت اتصال به کامپیوتر -توان موتور 1/5 اسب بخار ... حداکثر وزن مواد شارژ شده و گلوله ها 12 کیلوگرم.

دریافت قیمت

ﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ رودﺧﺎﻧﻪ - دفتر استانداردها و طرح‌هاي آب و آبفا

1 مه 2016 ... وزﻧ. ﻲ. ﺑﺘﻨﻲ،. ﺑﻨﺎﻳﻲ و ﺗﻮرﺳﻨﮕﻲ. 210. 11-5-1-. ﻣﻼﺣﻈﻪ. ﻫﺎي ﻃﺮاﺣ. ﻲ. و اﺟﺮاﻳ. ﻲ. 210. 11-6-. ﻣﻼﺣﻈﻪ ...... ﻴﻐﻪ، اﻧـﺪازه ﺗﻴﻐـﻪ، زاوﻳـﻪ ﺗﻴﻐـﻪ و ﻗـﺪرت ﻣﻮﺗـﻮر آن. ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ .... ﺳﺮﻋﺖ آﻫﺴﺘﻪ، اﻧﺮژي ارﺗﻌﺎﺷﻲ زﻳﺎدﺗﺮي را وارد ﺧﺎك ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﺪ ..... آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻠﻪ. اي و آﺳﻴﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ. اي ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻗﺒﻞ از ورود ﺳﻨﮓ ﺑﻪ ﺳﻨﮓ. ﺧﺮدﻛﻦ، ﻋﻤﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺿﺮوري ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ...... ﻇﺮﻓﻴﺖ، ﻗﺪرت و ﻣﺸﺨﺼﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺘﻦ.

دریافت قیمت

آسیاب بلوطی Mixer Mill - شرکت امین آسیا فناور پارس

5 مه 2015 ... آسیاب بلوطی | میکسرمیل | اسیاب بلوطی | آسیاب میکسر میل | اسیاب مخلوط ... اساس کارکرد دستگاه حرکت خاص محفظه های آسیاب و در نتیجه آن حرکت گلوله داخل ... مشخصات. شرح. ۱. ظرفیت. ۲ عدد کاپ با ظرفیت هرکدام ۲۵ CC. ۲. سرعت دستگاه ... قدرت موتور. ۰٫۵ hp. ۵. ابعاد دستگاه. H26 cm × L45 × W50. ۶. وزن دستگاه.

دریافت قیمت

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدرﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر دو ﻧﻮع ﮔﯿﺎه (ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ) ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪى از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮراك دﻫﻰ، ﺷﺪت. ﺟﺮﯾﺎن ازت ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﯿﺎب و دﻣﺎى درون ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﯿﻔﻰ ... از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮑﺸﻰ، ﮔﻠﻮﻟﻪ اى، ﻣﯿﻠﻪ اى، ﭘﺮه اى، ﺻﻔﺤﻪ اى و ﻏﻠﺘﮑﻰ ... در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮراك ورودى ... -ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺳﯿﺎب ﻣﻌﺎدل 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ.

دریافت قیمت

صدا در محیط کار - بهداشت حرفه ای قم

كمیات مهم صدا از قبیل طول موج، فركانس، پريود، سرعت صوت، فشار، توان و شدت صوت را ..... نسبت ظرفیت گرمايي ويژه در فشار ثابت به ظرفیت گرمايي ويژه ... وزن مولكولي گا .... براي توضیح مشخصات محیط بخصوص از نظر خاصیت جذب و انتقال صوت امپدانس صوتي آن ...... مسئله: در صورتی که قدرت و سرعت موتور الکتريکی به ترتیب.

دریافت قیمت

دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای

1 جولای 2016 ... دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای - شناسایی توانمندیهای کشور در زمینه ... آسیاب گلولهای BallMill در آخرین مراحل خط خردایش پس از معدن قرار دارد. ... مشخصات فنی ... آسیاب گلولهای تر. ظرفیت. ۵۲۵ ton/hr. ابعاد پوسته. ۸٫۲۵ m * 5.5 m ... وزن بدنه. ۱۰۶ ton. وزن کل. ۱۹۰. ton. یاتاقان. Tilting Shoe. توان موتور.

دریافت قیمت

علوم و تكنولوژي محيط زيست ، شماره 22 ، پاييز 83 - فصلنامه علوم و ...

گام های عملی برداشته شود و گرنه قدرت رقابت صادراتی این. محصول از کشور ... بخش آسیاب سیمان در عمل تبدیل کلینکر به پودر سیمان تا ۴٪ گچ. به آن اضافه می شود.

دریافت قیمت

واردات 96 اولویت ارزی حقوق ورودی نوع كاال شماره تعرفه به دالر اسب ب

در بسته بندي آماده براي خرده فروشي به وزن پانصد گرم و کمتر. 55 .... گل رازك، آسیاب شده، پودر شده، یا به شكل حبه درآمده؛ گردگل رازك. 20 ..... روغن موتور. 40 ...... نقشه هاي تعلیمي، علمي و جغرافیایي تجسمي و بدون مشخصات توپوگ. 26 ...... گلوله و اشیای همانند براي دستگاه هاي خردكننده. 5 ..... با قدرت حداكثر ..... ماشین هاي با ظرفیت بیش از.

دریافت قیمت

بنيسي صمد

1 فوریه 2017 ... آسيا كردن: كليات، انواع آسياها، ساختار و اجزاي آسياهاي گردان، سرعت گردش، بار خردكننده، تعيين درجه ...... (Hammer mill) ...... فصل سيزدهم: نحوه تعيين مشخصات آسيای گلوله ..... نسبت وزن خوراک به وزن كنسانتره و درجه مؤثر بودن فرآيند ..... قدرت پيوند در نوک ت .... شود كه با جدا كردن مواد ريز باعث افزايش ظرفيت كارخانه.

دریافت قیمت

آسیاب گلوله‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آسیاب گلوله‌ای از گلوله‌های فولادی یا سرامیکی برای خرد و نرم کردن مواد غیرفلزی استفاده کنند. ... آسیاب گلوله ای‌های بزرگ تا متوسط به صورت مکانیکی حول محور خود دوران می‌کنند، ... عمل آسیاب کردن بر اساس اصول سرعت بحرانی انجام می‌شود. ... برای هر دو نوع تولید دسته‌ای و پیوسته مناسب است؛ ظرفیت بالایی دارد؛ به‌طور مشابه برای...

دریافت قیمت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت ... مواد پروسس: مواد پی وی سی کابل, سیستم گلوله سازی: سیستم خنک کننده خنک کننده هوا ... و خنک کننده خنک کننده تقسیم کرد، با استفاده از ماشین های آسیاب با سرعت بالا. ... اکسترودر پیچ دو طرفه GS-75, قدرت موتور اصلی, 132 کیلو وات ... اطلاعات تماس.

دریافت قیمت

آسیاب گلوله‌ای - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

در آسیاب گلوله‌ای از گلوله‌های فولادی یا سرامیکی برای خرد و نرم کردن مواد غیرفلزی استفاده کنند. ... آسیاب گلوله ای‌های بزرگ تا متوسط به صورت مکانیکی حول محور خود دوران می‌کنند، ... عمل آسیاب کردن بر اساس اصول سرعت بحرانی انجام می‌شود. ... برای هر دو نوع تولید دسته‌ای و پیوسته مناسب است؛ ظرفیت بالایی دارد؛ به‌طور مشابه برای...

دریافت قیمت

معرفی وسایل کمک آشپزی ایرانی | پایگاه خبری تحلیلی دزمهراب ...

قدرت ۲۵۰ وات; مخلوط کن با ظرفیت ۱٫۲ لیتر; آسیاب با قابلیت آسیاب کردن مواد تا وزن ۷۰ گرم در هر مرتبه; محافظ حرارتی موتور به جهت جلوگیری از سوختن ... دارای دو سرعت همراه کلید ایمنی و به همراه کلید سرعت لحظه ای- محل مخصوص برای جمع کردن .... اختصاص ۷۰ جلیقه ضد گلوله به محیط‌بانان خوزستان در پی تیراندازی‌ های صیادان متخلف...

دریافت قیمت

سوخت رسانی موتور دیزل Fuel Diesel Engine - خودرو

واحد کنترل موتور اطلاعات مورد نیاز خود را با استفاده از حسگرهای مختلف دریافت کرده و ... زمان قدرت: با حرکت پیستون به طرف نقطه مرگ پایین سوخت اتمیزه از انژکتور به ... بارل و سطح خارجی پلانجر به سرعت خش برداشته و از قدرت تراکم پمپ میکاهد. ..... مخصوص، پسمانده کربنی ، مقدار گوگرد ،اکسید، مقدار خاکستر، و وزن مخصوص API.

دریافت قیمت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت

دستگاه خرد کن پودر بازیافت پلاستیک 500 - 600 کیلوگرم / H ظرفیت ... مواد پروسس: مواد پی وی سی کابل, سیستم گلوله سازی: سیستم خنک کننده خنک کننده هوا ... و خنک کننده خنک کننده تقسیم کرد، با استفاده از ماشین های آسیاب با سرعت بالا. ... اکسترودر پیچ دو طرفه GS-75, قدرت موتور اصلی, 132 کیلو وات ... اطلاعات تماس.

دریافت قیمت

انتخاب موتور محاسبه - LGHT

[اطلاعات بیشتر] ... برای انتخاب توان و قدرت موتور آسانسور مواردی از قبیل: ظرفیت یا میزان باری که ... تعیین وزن کرکره برقی و انتخاب موتور مناسب:برای محاسبه وزن تیغه کرکره ... براي محاسبه توان موتور و نسبت انتقال گيربكس سرعت حداكثر . ... محاسبه اسب بخار کیلو وات موتور از آسیاب تا 1200 کیلو وات از 60 تن در خروجی...

دریافت قیمت

3-5( طرح های اولویت دار سرمایه گذاری دربخش صنعت، معدن و تجارت

ظرفیت اسمی معادل 150 تن درسال وظرفیت عملی معادل 120 تن درسال که برای هرسه ..... ورق های سیلیس دار به عنوان هسته اصلی ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع می باشند. ..... خط تولید موتور سیکلت برقی شامل یک ریل متحرک )کانوایر( و کلیه امکانات ...... آسیاب گلوله ای، بالنجر، الک مغناطیسی، دستگاه های فرم دهی، کوره بیسکویت و کوره...

دریافت قیمت

خط تولید.pdf - شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ﺳﺮﻋﺖ اﯾﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎي ... ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدي ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ ... ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺗﻼف وﻗﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ واﺣﺪ ﻫﺎ ﻧﻤﻮده،ﺗﻨﻮع ﻣﺤﺼﻮﻻت را ... ﺳﻨﮓ آﻫﻦ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮه از آﺳﯿﺐ ﻫﺎي ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﯾﺎ ﻣﯿﻠﻪ اي ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن اﺑﻌﺎد ﺳﻨﮓ آﻫﻦ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ. 4/0 ..... ﭘﺲ از آن ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ از ﯾﮏ آﺳﯿﺎب ﻋﺒﻮر ﻧﻤﻮده و ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﻧﻮار ﻧﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻي ﺳﯿﻠﻮﻫﺎي ذﻏﺎل ﮐﻪ در دو.

دریافت قیمت

اي اي آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره

ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... ﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎ ﻧﭽﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺮ داﯾﺮ. ي ﻣﺪل ... ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ. CC ... ﻣﺸﺨﺼﺎت. 1. ﺑﺮق ورودي. 2. ﻣﻮﺗﻮر. 3. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ دور. 4. ﻧﺴﺒﺖ دور دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ. 5. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل. 6. ﻇﺮﻓﯿﺖ. 7. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ. (. ﻓﻦ. ) 8. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. 9. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 10. اﻧﺪازه داﻧﻪ ﭘﻮدر ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎب. 11. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻮدر در ﺣﯿﻦ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن. -4. ﻧﺤﻮه ﮐﺎر.

دریافت قیمت

ﺷﺮﻛﺖ اﻣﻴﻦ آﺳﻴﺎ ﻓﻨﺎور ﭘﺎرس

آﺳﻴﺎب ﻣﻴﻜﺴﺮ ﻣﻴﻞ ﺑﺮاي ﭘﻮدر ﻛﺮدن ذرات ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻴﻜﺮون و ﻧﺎﻧﻮ ﻣﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮاد ﺗﺮ. د. و ﺳﺨﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ... ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﻲ دﺳﺘﮕﺎه : -1. ﻇﺮﻓﻴﺖ. 2. ﻋﺪد ﻛﺎپ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﻫﺮﻛﺪام. 25 CC. -2. ﺳﺮﻋﺖ دﺳﺘﮕﺎه. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎ. 50. ﺳﻴﻜ. ﻞ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. -3. ﻣﺘﺮﻳﺎل ﻣﺤﻔﻈﻪ و ﮔﻠﻮﻟﻪ اﺳﻴﺎب ... ﻛﺮدن ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﺎﻳﻊ ﺗﺎ. ∁°. -196. -5. ﻗﺪرت ﻣﻮﺗﻮر. 0.5 hp. -6. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. H26 cm. × ... -7. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 52. ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم.

دریافت قیمت

سرعت آسیاب DYNO موتور سنگ شکن

در سرعت سنگ شکن زغال سنگ و شفت موتور ... سرعت ... چه سرعت بحرانی آسیاب گلوله است ... توپ مشخصات آسیاب ظرفیت قدرت سرعت موتور وزن ماشین آلات seb .

دریافت قیمت

1 ﺳﺎز درﺟﻪ ﺳﺮاﻣﻴﻚ

23 ا کتبر 2009 ... ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ. /. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻣﻞ. /. اﺻﻮل. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻈﺮي. /. ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ. : ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮ. م ﻗﺪرت اﻧﺠﺎم ﻛﺎر. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ. ﺷﻐﻞ ..... ﮔﻠﻮﻟﻪ اي. (. Ball mill. ) -. روﻏﻦ ﻛﺎري ﻣﻮﺗﻮر ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ. -. رﻧﮓ زدﮔﻲ و ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ. 8-7 ... وزن ﻣﺨﺼﻮص ... ﺳﺮﻋﺖ. (. زﻣﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺪاره. ) 3-10. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﻧﻮاع رﻳﺨﺘﻪ ﮔﺮي. -. ﺗﻮﭘﺮ. -. ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ..... ﺗﺮازو دوﻛﻔﻪ اي ﺑﺎ ﻇﺮﻓﻴﺖ.

دریافت قیمت

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدرﻫﺎى اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺷﺪه ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ

ﺗﻬﯿﻪ ﭘﻮدر دو ﻧﻮع ﮔﯿﺎه (ﺑﺬرﻫﺎى زﯾﺮه ﺳﺒﺰ و ﺷﻨﺒﻠﯿﻠﻪ) ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪى از ﻗﺒﯿﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮراك دﻫﻰ، ﺷﺪت. ﺟﺮﯾﺎن ازت ﻣﺎﯾﻊ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎرﭘﯿﭻ، ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﯿﺎب و دﻣﺎى درون ﭘﯿﺶ ﺳﺮﻣﺎﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﻰ ﮐﯿﻔﻰ ... از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﮑﺸﻰ، ﮔﻠﻮﻟﻪ اى، ﻣﯿﻠﻪ اى، ﭘﺮه اى، ﺻﻔﺤﻪ اى و ﻏﻠﺘﮑﻰ ... در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ وزن در ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮراك ورودى ... -ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺳﺮﻣﺎﺳﯿﺎب ﻣﻌﺎدل 2 ﺗﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ ﻇﺮﻓﯿﺖ.

دریافت قیمت

آﺳﻴﺎب ﻛﺮدن

ﻫﺎي زﻳﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت. ﻇﺎﻫﺮي آن ... ﻫﺎي ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد اوﻟﻴﻪ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﮔﻠﻮﻟﻪ. ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻜﺠﺎ. و ﺑﻪ ﻣﻴﺰا. ن. ﻇﺮﻓﻴﺖ. ﺑﺎل ... ﺳﭙﺲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﺔ ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت دَوَراﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺖ در. ﻣﻲ .... وزن. ﺑﺮ. ﻧﻴﺮوي. ﮔﺮﻳﺰ. از. ﻣﺮﻛﺰ،. ﺳﻘﻮط. ﻛﺮده. و ﻣﻮﺟﺐ رﻳﺰﺗﺮ ﺷﺪن ذرات ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ . ﺷﻜﻞ. -17 ... ﭼﺮخ و دﻧﺪه. ﺷ. ﻜﻞ. -18. اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﻗﺪرت در. ﺑﺎل. ﻣﻴﻞ. ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ آﺳﻴﺎب. ﺳﺮﻋﺖ. وَدَ. ران.

دریافت قیمت

نوشته های خواندنی - کیانا وحدتی

4 ا کتبر 2008 ... *سرعت صوت در فولاد 14 بار سریعتر از سرعت آن در هواست. ... آیا میدانید که وزن یک کوه یخی 20 میلیون تن است ؟ .... موجوداتی‌ داریم‌ که‌ از نقطة‌ نظر قدرت‌ و شدّتِ حیات‌ و علم‌ و قدرت‌ از همة‌ ...... بود، با عکس و اسم و مشخصات ماشین یا موتور یا فوتبالیستها، یا ضرب المثل ...... میتوانی در مقابلش هم دیوار بسازی ، هم آسیاب بادی

دریافت قیمت

World Bank Document - The World Bank Documents

ﻗﻴﻤﺖ. : ﺗﻮﻣﺎن. ﺷﺎﺑﻚ. : 2-227-102-600-978. اﻳﻦ اﺛﺮ ﻣﺸﻤﻮل ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻮﻟﻔﺎن و ﻣﺼﻨﻔﺎن و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ...... ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻗﺪرت، ﺗﻮان و اﺧﺘﻴﺎر ﺑﻬﺮه ... ﺳﺎزي اراﺿﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮﺧﺖ ..... اﺗﺎﻧﻮل در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﻛﻪ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎ آن دارﻧﺪ، ﻧﻘﻄﻪ ﺟﻮش .... اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺎزوﻳﻴﻞ زﻳﺴﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﻮﺗﻮر ﮔﺎزوﺋﻴﻠﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ اﺳﺎﺳﻲ .... ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ اﺳﺖ.

دریافت قیمت

دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای

1 جولای 2016 ... دستیابی به دانش فنی طراحی آسیاب گلوله ای - شناسایی توانمندیهای کشور در زمینه ... آسیاب گلولهای BallMill در آخرین مراحل خط خردایش پس از معدن قرار دارد. ... مشخصات فنی ... آسیاب گلولهای تر. ظرفیت. ۵۲۵ ton/hr. ابعاد پوسته. ۸٫۲۵ m * 5.5 m ... وزن بدنه. ۱۰۶ ton. وزن کل. ۱۹۰. ton. یاتاقان. Tilting Shoe. توان موتور.

دریافت قیمت

اي اي آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره آﺳﯿﺎب ﮔﻠﻮﻟﻪ اي ﺳﯿﺎره

ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ... ﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺳﯿﺎب ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ دﯾﻮاره ﻫﺎ ﻧﭽﺴﺒﯿﺪه و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﺟﻬﺖ ﻗﻄﺮ داﯾﺮ. ي ﻣﺪل ... ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ. CC ... ﻣﺸﺨﺼﺎت. 1. ﺑﺮق ورودي. 2. ﻣﻮﺗﻮر. 3. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ دور. 4. ﻧﺴﺒﺖ دور دﯾﺴﮏ ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ. 5. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﺘﺮل. 6. ﻇﺮﻓﯿﺖ. 7. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻬﻮﯾﻪ. (. ﻓﻦ. ) 8. اﺑﻌﺎد دﺳﺘﮕﺎه. 9. وزن دﺳﺘﮕﺎه. 10. اﻧﺪازه داﻧﻪ ﭘﻮدر ﺑﻌﺪ از آﺳﯿﺎب. 11. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﭘﻮدر در ﺣﯿﻦ آﺳﯿﺎب ﮐﺮدن. -4. ﻧﺤﻮه ﮐﺎر.

دریافت قیمت